Het Triple-E© trainingsprogramma is opgebouwd uit de 3 elementen Educate, Experience en Explore. Een trainingsprogramma dient op een dusdanige wijze te zijn opgebouwd dat elk van de 3 elementen middels zichtbare oefenstof en/of technieken worden toegepast in de trainingen.

Educate (opleiden)

Educate staat voor het overbrengen van de basis oefenstof waarmee de basisvaardigheden voor het goed beoefenen van de betreffende sport worden verbeterd. De trainer hanteert hierbij oefenstof die vaak door topsporters dan wel ervaringsdeskundigen is samengesteld en voor een belangrijk deel betrekking heeft op het tactische en technische deel van de sportbeoefening. Voor voetbal zijn dit bijvoorbeeld de oefeningen waarbij uitgelegd wordt hoe een bal gespeeld moet worden of hoe bepaalde posities in het veld ingenomen moeten worden.  

Experience (ervaren, beleven, doorleven)

Experience staat voor de vorm waarin de training gegeven wordt. De nadruk ligt vooral op het ervaren en beleven van de oefenstof door het vooral te doen. De trainer heeft hierbij de overall begeleiding en grijpt verschillende situaties aan om kinderen bewust te maken van leermomenten. Dit wordt gedaan door veelal in vragende vorm kinderen zelf te laten benoemen wat goed gaat dan wel beter kan.

Belevingsoefeningen:

Ouder-kind oefening: hierbij wordt de ouder geblinddoekt en voert onder begeleiding van het kind een oefening uit. Zowel ouder als kind ontdekken op deze manier nieuwe inzichten over de ouder-kind relatie en over de communicatie tussen ouder en kind.

Samenwerkingsoefening: Door vriendjes en vriendinnetjes gezamenlijk een oefening uit te laten voeren, ervaren kinderen welke rol ze hebben in de vriendschapsrelatie. Dit kan onder andere zijn de denker, doener of beslisser. Het inzichtelijk maken van een specifieke rol van het kind vormt de basis voor het talent dat het kind van nature heeft en waarop het kan doorontwikkelen met het oog op een bedrijfsmatige omgeving.

Complimenten-oefening: De complimentenoefening met behulp van dobbelstenen is een partijvorm waarbij kinderen van te voren een nummer krijgen en overeenkomstig het aantal ogen dat boven valt, die kinderen van beide partijen elkaar een compliment geven. Hierdoor wordt het kind gestimuleerd om op positieve manier de tegenspeler te observeren. Uiteindelijk wordt van het kind verwacht dat het in staat is om ook een compliment over de eigen ontwikkeling te kunnen delen met de groep.

Explore (onderzoeken, verkennen, uitzoeken)

Explore staat voor het onderzoeken, verkennen en uitzoeken. Deze vorm van leren past bij de huidige omgeving waar kinderen zich in ontwikkelen. Steeds vaker vinden kinderen als een soort ontdekkingsreis informatie op momenten die ze zelf bepalen en via technologie die dat nagenoeg altijd en overal faciliteert. Onder explore vallen de speciaal ontwikkelde oefeningen die het kind maar ook ouders laten ontdekken wat de ‘verborgen’ talenten zijn maar ook wat blokkades zijn die de puurheid en creativiteit van het kind onvoldoende laten stralen. De oefeningen zijn dusdanig ontwikkeld dat het kind en de ouder op een veilige en respectvolle manier ontdekken wat deze talenten en/of blokkades zijn. Verder zullen met ondersteuning van sensoren diverse gegevens over de beweging van het kind inzichtelijk gemaakt worden. Het kind kan achteraf via internet ‘ontdekken’ hoe de gemeten waarden in verhouding staan tot bijvoorbeeld leeftijdsgenootjes of kinderen die in dezelfde training meegedraaid hebben. Daarnaast kunnen er ook doelen gesteld worden door de kinderen om bepaalde prestaties zichtbaar te verbeteren. Te denken valt aan gemiddelde loopsnelheid, balsnelheid, versnelling bij sprint etc.